لغات مشابه
vinegar countenance : ترشرويى ،عبوسى

vinegar plant : بچه سرکه

vinegarish : سرکهاي

vinegary : سرکهاي

vineland social maturity scale : روانشناسى : مقياس بلوغ اجتماعى واينلند

vinery : گرمخانه مو

vineyard : رزستان , انگورستان , تاکستان , موستان

vinginity : بکارت

vinic : مربوط به شراب يا الکل

viniculture : شراب سازي

vinifacteur : اسباب شراب سازى

viniferous : شراب زا،داراى شراب

vinologist : شراب شناس

vinometer : الت سنجش الکل شراب

vinosity : باده گساري

vinous : شرابخور , عنبيه , خمري , شرابي

vinous eloquence : فصاحتى که در اثر خوردن شراب پيدا ميشود

vinous flavour : مزه باده ،طعم شراب

vint : درست کردن يا ريختن ( شراب)

vintage : فصل انگور چينى ،محصول

vintage year : سال وفور محصول انگور،(مج ).سال پرنعمت

vintager : خوشهچين

vintner : عمده فروش شراب

vintnery : عمده فروشى شراب

viny : مودار،تاکى

vinyl tube : شيمى : لوله وينيلى

viol : (مو ).ويولن 5 يا 6 سيمه ء قديمى

viola : (مو ).ويولن بزرگ ،(گ.ش ).بنفشه عطرى

viola da braccio : (مو ).ويولن بزرگ پنج يا شش سيمه

viola da gamba : (مو ).ويلون سل قديمى 5 يا 6 سيمه

violability : قابليت غصب يا تخطى

violable : غصب کردنى ،تجاوز کردنى ،تخطى پذير

violaceous : برنگ بنفشه

violaor : متخلف ،متجاوز،پيمان شکن ،مجرم ،مرتکب زناى به زور

violate : دست درازي کردن , تعدي کردن , نقض کردن , تخلف کردن , تجاوز کردن , هتک احترام کردن , تخطي کردن , خلاف ورزيدن , خلاف کردن

violate a contract : پيمان شکستن

violated : بيصورت

violating : متخطي , متخلف

violation : تخلف , تخطي , نقض , تجاوز , تعدي

violation of a contract : پيمان شکني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: