لغات مشابه
violate a contract : پيمان شکستن

violated : بيصورت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: