لغات مشابه
violation of law : قانون شکني

violation will be prosecuted : متخلفين تعقيب خواهند شد

violator : متخلف , ناقض , تجاوزکار , متخطي

violence : تندي , دست درازي , خشونت , گردنکلفتي , چيرگي , عنف , اشتلم

violent : جابر , عاصف , خشونت آميز , خشونتبار , عنيف , تند

Violent : خشن

Violent : خشن

violent death : قانون ـ فقه : مرگ غير طبيعى

violent pain : درد سخت يا شديد،درد زياد

violent speech : نطق تند يا سخت

violent wind : تند باد،باد شديد

violently : شديدا

violet : بنفش , گل بنفشه

violet blindness : روانشناسى : بنفش کورى

violet ray : اشعه ء ماوراء بنفش

violin : ويولن , ويولون , کمانچه

violin bridge : خرک ويولن

violinist : ويولون زن

violist : ( )violinist(مو ).ويولن زن ،ويولن نواز

violoncello : (مو ).ويولن سل

viorously : با قوت ،شديدا"

vip : شخص بااهميت

viper : شيبا , افعي

viperidae : افعيان

viperine : viperish(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperish : viperine(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperous : viperine(،( )viperishج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viraginity : روانشناسى : زن مرداسا

virago : زن پتياره , زن شرور

viral : ويروسي

virescence : سبزى غيرعادى دربرگهاى گل

virescent : سبز شونده ،سرسبز

virga : شاخه ،ترکه ،عصا

virgate : پر از شاخه هاى ريز،راست ،بشکل عصا

virgilian : به شيوه virgil شاعر نامى روم

virgin : بکر , باکره , ناسفته

virgin birth : بکرزايى ،از مادر باکره بدنياامدن

virgin mary : مادر عسيي , مريم باکره

virgin modesty : حيا يا شرم دوشيزگى

virgin wool : پشم خام

virginal : باکرهاي , باکره مانده

virginhood : دوشيزگى ،باکرگى ،بکارت ،دخترگى

Virginia : ويرجينيا

virginity : دخترکي , زندگي تجرد , بکارت

virginwool : پشم خام

virgo (vir) : علوم دريايى : سنبله

virgulate : ميله مانند , شبيه ميله

virgule : (م.ل ).ميله ،علامتى بدين شکل( ،)،اريبى

virial coefficient : شيمى : ضريب ويريال

virial equation : شيمى : معادله ويريال

virial theorem : شيمى : قضيه ويريال

viricidal : ويروس کش

viricide : (طب )داورهاى ويروس کش

virid : رنگ سبز سير زبرجدى

viridescence : ميل به سبزى

viridescent : سبز مانند , سبز رنگ

viridity : سبزى

virile strength : نيروى مردانه ،قوت مردى

virilism : روانشناسى : مردنمايى

virility : باء , قوه مردي

virologist : ويروس شناس

virology : ويروس شناسي

virose : زهراگين ،سمى ،بدبو

virosis : (طب )ابتلا به بيماريهاى ويروسى ،مرض ويروسى

virous : زهراگين ،سمى ،بد بو

virtu : فضيلت

virtual cathode : الکترونيک : کاتد مجازى

virtual computer : کامپيوتر مجازى

virtual focus : کانون مجازى

virtual gravity : علوم هوايى : شتابى که از طرف زمين بر هر ذره از اتمسفر اثر ميکند

virtual inertia : علوم هوايى : قسمتى از نيروى اينرسى که روى جسم در حال نوسان اثر ميکند

virtual level : علوم هوايى : تراز انرژى سيستم هسته اى داخل اتم که انرژى برانگيزش ان کمتر از کمترين انرژى جداشده از ذره هسته اى بيشتر است

virtual mass : علوم هوايى : مجموع جرم واقعى و جرم ظاهرى

virtual particle : شيمى : ذره مجازى

virtual quantum : شيمى : کوانتوم مجازى

virtual storage access method : کامپيوتر : روش دستيابى انباره مجازى

virtual storage operating system : کامپيوتر : سيستم عامل حافظه مجازى

virtual stress : علوم هوايى : تنش مجازى

virtual table : کامپيوتر : جدول مجازى

virtual temperature : علوم هوايى : دمايى که ذره اى از هوا دارا خواهد بود اگر فاقد بخار اب باشد

virtual work method : معمارى : روش کار مجازى

virtualism : موجوديت بالقوه

virtuality : واقعيت ،معنويت

virtually : معنا

virtue : منقبت , فضيلت , خاصيت , تقوا

virtueless : بي فضيلت , بي تقوي , بي تقوا

virtues : محاسن

virtues and faults : محسنات و معايب

virtuosa : )virtuosic(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosic : )virtuosa(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosity : ذوق هنرپيشگى ،استعداد هنرهاى زيبا يا فنون

virtuoso : خوش قريحه , هنرشناس

virtuous : بافضيلت , نيک سيرت , فرهمند , باتقوا , نيک نفس , نيک خصلت , فرهومند , با فضيلت

virtuously : از روى تقوى

virtuousness : پرهيزکارى ،عفت

virulence : زهرآگيني

virulent : سم دار

virus : ويروس

vis : نيرو،زور،قوت ،قدرت ،پيچ

vis a vis : شخص روبرو

vis a vis : در قبال

visa : رواديد , ويزا

visage : رو , رخسار

visard : افتاب گردان ،لبه ( پيش امده کلاه)

visbreaking : شيمى : گرانروى شکستى

viscera : احشاء , احشا , اندرونه

visceral : روانشناسى : احشايى

visceral drive : روانشناسى : سائق احشايى

visceral nervous system : روانشناسى : دستگاه عصبى احشايى

visceral sense : روانشناسى : حس احشايى

viscerate : روده در اوردن از،شکم دريدن

viscerotonia : روانشناسى : لذت گرايى

viscid : چسبناک ،چسبنده ،غليظ وشيره مانند

viscidity : چسبناکى

viscin : چسب

viscoelastic : شيمى : ويسکوالاستيک

viscoelastic theory : شيمى : نظريه ويسکوالاستيک

viscoplastic : شيمى : ويسکوپلاستيک

viscose rayon : علوم مهندسى : الياف سلولزى مصنوعى

viscosity number : شيمى : عدد گرانروى

viscosity ratio : شيمى : نسبت گرانروى

viscosity stabilizer : شيمى : تثبيت کننده گرانروى

viscosity valve : علوم هوايى : شير کنترل در سيستم مايعات که توسط ويسکوزيته سيال فعال ميشود

viscount : وايکانت( لقب اشرافى)

viscountcy : )viscountess(بانوى ويکنت

viscountess : )viscountcy(بانوى ويکنت

viscounty : قلمرو ويکنت , مقام ويکنت

viscous : لزج

viscous flow : علوم هوايى : جريان جسبناک يا ناروان

viscous force : علوم هوايى : نيرو در واحد جرم يا حجم ناشى ار برش مماسى در سيال

viscous hysteresis : الکترونيک : پسماند لخت

viscous slag : علوم مهندسى : سرباره لزج

viscous stress : علوم هوايى : تنش برش سيال

viscous type : روانشناسى : سنخ ستبرتن

viscus : اندرون ،عضوى که در احشاء واقع شده است

vise : گيره نجاري , گيره آهنگري

vishnu : ويشنو ( خداى دوم ازتثليث هندوها)

Vishtasb : ويشتاسب

visibility : پديداري , ميدان ديد , قابليت ديدن

visibility was poor : (بواسطه بدى در هوا ) چيزها درست ديده نمى شد

visible : مرعي , نمايان , پيدا , نمودار , پديد , مرئيه , مرئي , قابل رويت , پديدار

Visible : دیدنی

Visible : دیدنی

visible horizon : علوم دريايى : افق مرئى

visible rising : علوم دريايى : طلوع مرئى

visible setting : علوم دريايى : غروب مرئى

visible signs : علائم مرئي

visible spectrum : نجوم : طيف مرئى

visibleness : عياني

visibly : بطور مريى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقدمات داده پردازی
طراحی لباس با كمك كامپیوتر (CAD)
امنیت در شبكه های بی سیم
امنیت شبکه های کامپیوتری
تحقیق روانشناسی: مقایسه درمان پسخوراند عصبی در مقایسه با درمان دارویی
تحقیق روانشناسی: پول چگونه بر تندرستی تاثیر می گذارد؟
مفاهیم شبكه
تحقیق Java CGI How To
اصول اساسی حقوق فضا
ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی
"تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران"
حقوق بین الملل خصوصی
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی
نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه)
موضوع حقوق بشر
طبقه‌بندی مشاغل در جهان
موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه
گفت و گوهای قرن جدید