لغات مشابه
violent : جابر , عاصف , خشونت آميز , خشونتبار , عنيف , تند

Violent : خشن

Violent : خشن

violent death : قانون ـ فقه : مرگ غير طبيعى

violent pain : درد سخت يا شديد،درد زياد

violent speech : نطق تند يا سخت

violent wind : تند باد،باد شديد

violently : شديدا

violet : بنفش , گل بنفشه

violet blindness : روانشناسى : بنفش کورى

violet ray : اشعه ء ماوراء بنفش

violin : ويولن , ويولون , کمانچه

violin bridge : خرک ويولن

violinist : ويولون زن

violist : ( )violinist(مو ).ويولن زن ،ويولن نواز

violoncello : (مو ).ويولن سل

viorously : با قوت ،شديدا"

vip : شخص بااهميت

viper : شيبا , افعي

viperidae : افعيان

viperine : viperish(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperish : viperine(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperous : viperine(،( )viperishج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viraginity : روانشناسى : زن مرداسا

virago : زن پتياره , زن شرور

viral : ويروسي

virescence : سبزى غيرعادى دربرگهاى گل

virescent : سبز شونده ،سرسبز

virga : شاخه ،ترکه ،عصا

virgate : پر از شاخه هاى ريز،راست ،بشکل عصا

virgilian : به شيوه virgil شاعر نامى روم

virgin : بکر , باکره , ناسفته

virgin birth : بکرزايى ،از مادر باکره بدنياامدن

virgin mary : مادر عسيي , مريم باکره

virgin modesty : حيا يا شرم دوشيزگى

virgin wool : پشم خام

virginal : باکرهاي , باکره مانده

virginhood : دوشيزگى ،باکرگى ،بکارت ،دخترگى

Virginia : ويرجينيا

virginity : دخترکي , زندگي تجرد , بکارت

virginwool : پشم خام

virgo (vir) : علوم دريايى : سنبله

virgulate : ميله مانند , شبيه ميله

virgule : (م.ل ).ميله ،علامتى بدين شکل( ،)،اريبى

virial coefficient : شيمى : ضريب ويريال

virial equation : شيمى : معادله ويريال

virial theorem : شيمى : قضيه ويريال

viricidal : ويروس کش

viricide : (طب )داورهاى ويروس کش

virid : رنگ سبز سير زبرجدى

viridescence : ميل به سبزى

viridescent : سبز مانند , سبز رنگ

viridity : سبزى

virile strength : نيروى مردانه ،قوت مردى

virilism : روانشناسى : مردنمايى

virility : باء , قوه مردي

virologist : ويروس شناس

virology : ويروس شناسي

virose : زهراگين ،سمى ،بدبو

virosis : (طب )ابتلا به بيماريهاى ويروسى ،مرض ويروسى

virous : زهراگين ،سمى ،بد بو

virtu : فضيلت

virtual cathode : الکترونيک : کاتد مجازى

virtual computer : کامپيوتر مجازى

virtual focus : کانون مجازى

virtual gravity : علوم هوايى : شتابى که از طرف زمين بر هر ذره از اتمسفر اثر ميکند

virtual inertia : علوم هوايى : قسمتى از نيروى اينرسى که روى جسم در حال نوسان اثر ميکند

virtual level : علوم هوايى : تراز انرژى سيستم هسته اى داخل اتم که انرژى برانگيزش ان کمتر از کمترين انرژى جداشده از ذره هسته اى بيشتر است

virtual mass : علوم هوايى : مجموع جرم واقعى و جرم ظاهرى

virtual particle : شيمى : ذره مجازى

virtual quantum : شيمى : کوانتوم مجازى

virtual storage access method : کامپيوتر : روش دستيابى انباره مجازى

virtual storage operating system : کامپيوتر : سيستم عامل حافظه مجازى

virtual stress : علوم هوايى : تنش مجازى

virtual table : کامپيوتر : جدول مجازى

virtual temperature : علوم هوايى : دمايى که ذره اى از هوا دارا خواهد بود اگر فاقد بخار اب باشد

virtual work method : معمارى : روش کار مجازى

virtualism : موجوديت بالقوه

virtuality : واقعيت ،معنويت

virtually : معنا

virtue : منقبت , فضيلت , خاصيت , تقوا

virtueless : بي فضيلت , بي تقوي , بي تقوا

virtues : محاسن

virtues and faults : محسنات و معايب

virtuosa : )virtuosic(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosic : )virtuosa(زن خوش قريحه ،با ذوق ،فاضل ،با فضيلت

virtuosity : ذوق هنرپيشگى ،استعداد هنرهاى زيبا يا فنون

virtuoso : خوش قريحه , هنرشناس

virtuous : بافضيلت , نيک سيرت , فرهمند , باتقوا , نيک نفس , نيک خصلت , فرهومند , با فضيلت

virtuously : از روى تقوى

virtuousness : پرهيزکارى ،عفت

virulence : زهرآگيني

virulent : سم دار

virus : ويروس

vis : نيرو،زور،قوت ،قدرت ،پيچ

vis a vis : شخص روبرو

vis a vis : در قبال

visa : رواديد , ويزا

visage : رو , رخسار

visard : افتاب گردان ،لبه ( پيش امده کلاه)

visbreaking : شيمى : گرانروى شکستى

viscera : احشاء , احشا , اندرونه

visceral : روانشناسى : احشايى

visceral drive : روانشناسى : سائق احشايى

visceral nervous system : روانشناسى : دستگاه عصبى احشايى

visceral sense : روانشناسى : حس احشايى

viscerate : روده در اوردن از،شکم دريدن

viscerotonia : روانشناسى : لذت گرايى

viscid : چسبناک ،چسبنده ،غليظ وشيره مانند

viscidity : چسبناکى

viscin : چسب

viscoelastic : شيمى : ويسکوالاستيک

viscoelastic theory : شيمى : نظريه ويسکوالاستيک

viscoplastic : شيمى : ويسکوپلاستيک

viscose rayon : علوم مهندسى : الياف سلولزى مصنوعى

viscosity number : شيمى : عدد گرانروى

viscosity ratio : شيمى : نسبت گرانروى

viscosity stabilizer : شيمى : تثبيت کننده گرانروى

viscosity valve : علوم هوايى : شير کنترل در سيستم مايعات که توسط ويسکوزيته سيال فعال ميشود

viscount : وايکانت( لقب اشرافى)

viscountcy : )viscountess(بانوى ويکنت

viscountess : )viscountcy(بانوى ويکنت

viscounty : قلمرو ويکنت , مقام ويکنت

viscous : لزج

viscous flow : علوم هوايى : جريان جسبناک يا ناروان

viscous force : علوم هوايى : نيرو در واحد جرم يا حجم ناشى ار برش مماسى در سيال

viscous hysteresis : الکترونيک : پسماند لخت

viscous slag : علوم مهندسى : سرباره لزج

viscous stress : علوم هوايى : تنش برش سيال

viscous type : روانشناسى : سنخ ستبرتن

viscus : اندرون ،عضوى که در احشاء واقع شده است

vise : گيره نجاري , گيره آهنگري

vishnu : ويشنو ( خداى دوم ازتثليث هندوها)

Vishtasb : ويشتاسب

visibility : پديداري , ميدان ديد , قابليت ديدن

visibility was poor : (بواسطه بدى در هوا ) چيزها درست ديده نمى شد

visible : مرعي , نمايان , پيدا , نمودار , پديد , مرئيه , مرئي , قابل رويت , پديدار

Visible : دیدنی

Visible : دیدنی

visible horizon : علوم دريايى : افق مرئى

visible rising : علوم دريايى : طلوع مرئى

visible setting : علوم دريايى : غروب مرئى

visible signs : علائم مرئي

visible spectrum : نجوم : طيف مرئى

visibleness : عياني

visibly : بطور مريى

visicalc : کامپيوتر : يک برنامه مشهور صفحه گسترده الکترونيکى نام تجارى يک بسته نرم افزارى

visile : روانشناسى : سنخ ديدارى

vision : باصره , بصر , بينايي

Vision : دید ، خیال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله کشاورزی با عنوان گیاه بادمجان
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه بادرنجبویه
مقاله با عنوان بدمینتون
مقاله کشاورزی با عنوان بافت های گیاهی
مقاله با عنوان بافت شناسی در گیاهان
دانلود تحقیق آسم ورزشی و اثر ورزش در بهبود و درمان آسم
دانلود تحقیق نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران
دانلود تحقیق آسیب شناسی در رشته های ورزشی خاص
دانلود تحقیق اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill
دانلود تحقیق اصطلاحات تنیس
تحقیق درباره باغ موزه آب
تحقیق درباره بندپایان
پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه باریچه
برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی
تحقیق جامع درباره برنامه ریزی منابع شرکت
تحقیق درباره برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
پاورپوینت اضطراب
پاورپوینت اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت