لغات مشابه
violent speech : نطق تند يا سخت

violent wind : تند باد،باد شديد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: