لغات مشابه
virgate : پر از شاخه هاى ريز،راست ،بشکل عصا

virgilian : به شيوه virgil شاعر نامى روم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: