لغات مشابه
virtues : محاسن

virtues and faults : محسنات و معايب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: