لغات مشابه
vizor : )visor(افتاب گردان ،لبه پيش امده کلاه

Vladimir : ولاديمير

Vladimir Lenin : ولاديمير لنين

Vladimir Putin : ولاديمير پوتين

vm/sp : کامپيوتر : Virtual Machine System Productسيستم عاملى براى کامپيوترهاى بزرگIBM

vnder canvas : در چادرى با بادبانهاى گشاده

vocable : کلمه صوتي

vocabular : واژگاني

vocabulary : واژگان

vocabulary test : روانشناسى : ازمون واژگان

vocal : صوتي , آوازي , صدايي , ويژه خواندن

vocal cord : روانشناسى : تاراوا

vocal cords : (تش ).تارهاى صوتى ،رشته هاى صوتى يا اوايى

vocalic : )vocalical(اوايى ،صدادار،صوتى ،مربوط به حرف باصدا

vocalical : )vocalic(اوايى ،صدادار،صوتى ،مربوط به حرف باصدا

vocalism : سخنگويى ،سراييدن

vocalist : نغمه سرا

vocalization : تلفظ صوتي

vocalize : با صدا ادا کردن ،تلفظ کردن ،تشکيل دادن

vocatinal school : مدرسه حرفه اي

Vocation : حرفه

vocational : هنرستاني

vocational adjustment : روانشناسى : سازگارى شغلى

vocational aptitude test : روانشناسى : ازمون استعداد شغلى

vocational counseling : روانشناسى : مشاوره شغلى

vocational education : روانشناسى : اموزش حرفه اى

vocational guidance : روانشناسى : راهنمايى شغلى

vocational interest blank : روانشناسى : پرسشنامه علائق شغلى

vocational maladjustment : روانشناسى : ناسازگارى شغلى

vocational rehabilitation : روانشناسى : توان بخشى شغلى

vocational school : مدرسه حرفه اي , مدرسه شغلي

vocational selection : روانشناسى : گزينش شغلى

vocative : خطابي

vocative particle : حرف ندا

vociferance : سروصدا،فرياد و نعره ،زوزه ،داد و بيداد

vociferant : نعرهاي

vociferate : بلند صدا کردن

vociferation : فرياد،نعره ،جيغ ،دادوبيداد

vociferator : اعلام دارنده(باصداى بلند)

vociferous : پر صدا , پر سروصدا

vocoder : علوم نظامى : وسيله کوتاه کردن عرض باند فرکانس راديويى

voder : کامپيوتر : يک ترکيب کننده کلمات

vodka : عرق روسي , ودکا

vodoun : vodun(، )voodooismافسونگرى

vodun : vodoun(، )voodooismافسونگرى

vogie : گشاده رو

vogue : عمومي ورايج

vogueish : مد روز

voguish : مد روز

voice : آواز , صدا , آوازه , واک , صوت , آوا

voice coil : الکترونيک : پيچک صدا

voice communications : کامپيوتر : ارتباطات صوتى

voice frequency : بسامد صدايى

voice input : کامپيوتر : ورودى صوتى

voice key : روانشناسى : کليد صدايى

voice operated : با کار افت صدايى

voice operated device : دستگاه با کار افت صدايى

voice response : کامپيوتر : جواب صوتى

voice store and forward : کامپيوتر : ذخيره و ارسال صدا

voice synthesizer : کامپيوتر : ترکيب کننده صدا

voice tube : علوم نظامى : لوله هاى صدارسان

voiced : باصدا

voiceful : صدا دار،صدا پيچ شونده ،طنين انداز

voices : اصوات

voicless : بيواک

void : خالي , باطل ساختن , پوچ , باطل , باطل سازي

void contract : قانون ـ فقه : عقد باطل

void distribution coefficient : عمران : ضريب توزيع خلل و فرج

void result : نتيجه بي اعتبار

void set : روانشناسى : مجموعه تهى

void volume : شيمى : حجم خالى

voidance : ابطال

voidance water : منجلاب ،زير اب

voids ratio : معمارى : انديس تهيگاهها

voile : وال ،پارچه نازک لباسى زنانه

voir dire : قانون ـ فقه : سوالاتى که پيش از پرس ازمايى اصلى از شاهد مى شود و هدف از ان احراز صلاحيتش براى اداى شهادت است

vol : کامپيوتر : فرمانVOL

volans : نجوم : ماهى پرنده

volant : سبک روح

volar : وابسته به کف دست يا کف پا،کفى ،پروازى

volatile compound : شيمى : ترکيب فرار

volatile memory : حافظه فرار

volatile oils : روغن هاى فرار يا بخار شدنى

volatileness : فرارى ،فراريت ،قابليت تبخير

volatility separation : شيمى : جداسازى از طريق فراريت

volatilization : عمل تبخير

volcalo : کوه اتش فشان

volcanic : آتشفشاني

volcanic activity : آتش فشاني

volcanic rock : معمارى : سنگ خروجى

volcanicity : حالت اتش فشانى

volcanism : شرايط و خصوصيات اتشفشانى ،حالت اتشفشانى

volcanist : کارشناس آتشفشاني

volcanize : تحت تاثير حرارت اتشفشانى قرار دادن ،جوش اکسيژن زدن ،جوش برقى دادن

volcano : کوهآتشفشان

volcanologic : وابسته به اتشفشان شناسى

volcanologist : متخصص در علم علل طبيعى اتشفشان ،دانشمند اتشفشان شناس

volcanology : آتشفشان شناسي

vole : (ج.ش ).موش صحرايى

volentary : قانون ـ فقه : ارادى

voleyer : ورزش : برگرداننده توپ

Volga : ولگا

volga gambit : ورزش : گامبى ولگا در پياده وزير شطرنج

volitant : پرواز کننده ،پرنده ،چابک ،چالاک

volitional : ارادي

volitionally : با اراده ،با ميل

volitionary : ارادى ،وابسته به اراده

volitive : (د ).حالت افعال ارادى

Volkswagen : فولکسواگن , فولکس واگن

volley ball : واليبال

volley kick : ورزش : شوت سر ضرب

volleyball : والي بال , بازي واليبال

volleyball player : ورزش : واليباليست

volleyer : شليک کننده

volt : ولت

volt ampere : اندازه گيرى نيروى برق بر حسب ولتاژ و امپر

volt ampere meter : علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى توان ظاهرى توان ظاهرى سنج

volt ampere hour meter : علوم مهندسى : کنتور مصرف ظاهرى

volt coulomb : الکترونيک : ولت - کولن

voltage : ولتاژ , ولت

voltage amplification factor : علوم مهندسى : ضريب تقويت ولتاژ

voltage between lines : علوم مهندسى : ولتاژ بين خطوط

voltage between phases : علوم مهندسى : ولتاژ بين فازها

voltage compensation : علوم مهندسى : تعادل ولتاژ

voltage control : علوم مهندسى : کنترل ولتاژ

voltage curve : علوم مهندسى : منحنى ولتاژ

voltage division : علوم مهندسى : تقسيم يا پخش ولتاژ

voltage factor : الکترونيک : ضريب فزون سازى دو الکترد

voltage gain : علوم هوايى : بهره ولتاژ

voltage increase : علوم مهندسى : افزايش ولتاژ

voltage indicator : علوم مهندسى : دستگاه نشان دهنده فشار الکتريکى

voltage limiter : علوم مهندسى : محدود کننده ولتاژ

voltage multiplier : الکترونيک : چند برابر کننده ولت

voltage peak : علوم مهندسى : پيک ولتاژ

voltage pulse : علوم مهندسى : پالس ولتاژ

voltage rating of a condenser : الکترونيک : ولتاژ اسمى خازن

voltage ratio : علوم مهندسى : نسبت ولتاژ

voltage ratio of transformer : الکترونيک : نسبت ولت مبدل

voltage regulator : آفتامات

voltage relay : علوم مهندسى : رله ولتاژ

voltage stabilizing tube : الکترونيک : لامپ با ولتاژ ثابت

voltage surge protector : کامپيوتر : محافظ تغيير ولتاژ ناگهانى

voltage to ground : الکترونيک : ولتاژ زمين

voltage to neutral : الکترونيک : ولتاژ اتصال ستاره اى

voltage triangle : علوم مهندسى : مثلث ولتاژها

voltage variation : علوم مهندسى : تغيير ولتاژها

voltage vector : علوم مهندسى : بردار ولتاژ

voltaic arc : الکترونيک : قوس ولتايى

voltaic battery : الکترونيک : باترى ولتايى

voltaic circuit : الکترونيک : مدار ولتايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری