لغات مشابه
voltatilization : شيمى : تبخير

volte : ورزش : حرکت اسب درگام برداشتن دايره اى بقطر6 متر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: