لغات مشابه
Volunteer : داوطلب

Volunteer : داوطلب

volunteer : داوطلب کردن , داوطلب شدن , داوطلب

volunteer corps : قانون ـ فقه : سپاه داوطلب

volunteer snooker : ورزش : اسنوکر انگليسى با انتخاب ازاد هر گوى

voluptuary : شهوتران ،خوشگذران ،عياش

voluptuate : شهوت انگيزکردن

voluptuous : شهوت پرست , شهوت انگيز

voluptuously : از روى شهوت پرستى ،با شهوت رانى ،بطور شهوت انگيز

voluptuousness : شهوت رانى

volute : طومار پيچيده

volution : پيچ ،پيچيدگى ،شکل طومارى ،حلقه

volvate : (گ.ش ).داراى کيسه غشادار و پيازدار( در پايين ساقه بعضى قارچها)

vomer : (تش ).استخوان ميانى بينى ،استخوان تيغه بينى

vomit : غثيان کردن , استفراغ , استفراغ کردن , اوغ زدن , قي کردن , هراشيدن

vomiting : قي , مراش , تهوع , غثيان

vomitive : اوغ زني

vomitoryt : داروى قى اور،در اروپا مدخل تماشاخانه

vomiturition : قي پي درپي

vomitus : ماده مستفرغه , ماده قي شده

vomitve : مقي

von domarus principle : روانشناسى : اصل فون دوماروس

von neumann bottleneck : کامپيوتر : گلوگاه فن نيومن

voodooist : جادوگر،افسونگر

vor : علوم نظامى : وسيله تعيين جهت ارسال امواج فرستنده دشمن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مهد کودک 3 بعدی اسکچاپی ...... A4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.
دانلود مقاله درباره نقدمكاتب اخلاقي اكزيستانسياليسم وماكياوليسم
دانلود وکتور خیابان-جاده-فایل کورل
دانلود تحقيق با عنوان کاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
دانلود تحقيق با عنوان کاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
دانلود تحقيق با عنوان کاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
دانلود دانلود مجموعه فوق العاده عکاسی 1000 پریست تنظیم رنگ لایت روم Photography Bundle Lightroom Presets
دانلود تحقيق با عنوان كاربرد كامپيوتر در معماري
دانلود تحقيق با عنوان كاربرد كامپيوتر در معماري
دانلود تحقيق با عنوان كاربرد كامپيوتر در معماري
دانلود کاربرد روش هاي هوشمند در مهندسی معدن