لغات مشابه
wadcutter : ورزش : فشنگ سرپهن

wadded with conceit : پر از حس خودبينى ،مغرور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: