لغات مشابه
waddle : راه رفتن اردک وار،اردک وار راه رفتن ،کج و سنگين راه رفتن

waddler : کندرو،تلو تلو خور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: