لغات مشابه
waer and tear : بازرگانى : فرسودگى و سائيدگى

wafer socket : الکترونيک : پريز صفحه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: