لغات مشابه
waffle : کلوچه يا نان پخته شده در قالب هاى دو پارچه اهنى

waffle iron : فر يا قالب کله پزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: