لغات مشابه
waffle iron : فر يا قالب کله پزى

waft : وزش نسيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: