لغات مشابه
wage control : بازرگانى : کنترل دستمزد

wage costs : بازرگانى : مخارج دستمزد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: