لغات مشابه
wage costs : بازرگانى : مخارج دستمزد

wage cuts : بازرگانى : کاهش دستمزد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: