لغات مشابه
wage differentials : بازرگانى : اختلاف در دستمزد

wage earner : مزدور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: