لغات مشابه
wagering : شرط بندى

wagering policy : قانون ـ فقه : بيمه قمارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: