لغات مشابه
Wages : دستمزدها

wages tax : بازرگانى : ماليات مزد و حقوق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: