لغات مشابه
wagging tail : دمتکاندادن

wagging vibration : شيمى : ارتعاش جنبانه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: