لغات مشابه
waggon : ارابه , واگون

waggonette : گردونه چهار چرخه که يک يا چند اسب انرا مى کشد...دارد،واگنچه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: