لغات مشابه
Wahabi : وهابي

waif : مال متروکه , بچهسر راهي , بچهبي صاحب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: