لغات مشابه
wailing : فغان

wailing wall : ديوار قديمى اورشليم ،ديوار ندبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: