لغات مشابه
waist cloth : لنگ

waist coat : جليقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: