لغات مشابه
wait in ambush : در کمين نشستن

wait on : )wait upon(پيشخدمتى کردن ،خدمت رسيدن و خدمت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: