لغات مشابه
wait upon : )wait on(پيشخدمتى کردن ،خدمت رسيدن و خدمت کردن

waited on : مخدوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: