لغات مشابه
waiter : منتظر،پيشخدمت

waiting : منتظر , معطلي , انتظار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: