لغات مشابه
waiting delay : بازرگانى : تاخير ناشى از عدم توانايى پرداخت

waiting list : فهرست داوطلبان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: