لغات مشابه
waive : از قانونمستثني کردن

waiver clause : بازرگانى : شرط اسقاط حق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: