لغات مشابه
waiving of a legal right : قانون ـ فقه : اسقاط حق

wake : بيدار شدن , شب نشيني , دنبالهکشتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: