لغات مشابه
wakeful : بيدار،شب زنده دار،هشيار،گوش بزنگ

wakefulness : بيداري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: