لغات مشابه
waken : بيدار کردن ،بيدار شدن ،بيدارى کشيدن

waker : بيدار کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: