لغات مشابه
wale : بافته ،تير افقى ،انتخاب کردن ،راه راه کردن

Wales : ولز , ويلز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: