لغات مشابه
walk off with : دزديدن ،بلند کردن

walk out : اعتصاب کردن ،کارى را ناگهان ترک کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: