لغات مشابه
walking chair : چارچوب غلتک دار که کودکان دست خود را بدان گرفته راه رفتن مى اموزند

walking delegate : نماينده سيار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: