لغات مشابه
walking library : کتابخانه متحرک ،شخص دانشمند

walking papers : )walking ticket(ورقه خاتمه خدمت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: