لغات مشابه
walking ring : ورزش : پيست بيضى شکل براى راه بردن و گرم کردن اسب پيش از مسابقه

walking stick : چوب دستي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: