لغات مشابه
walking stick : چوب دستي

walking ticket : )walking papers(ورقه خاتمه خدمت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: