لغات مشابه
wall plug : پريز

wall to wall : ديوار به ديوار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: