لغات مشابه
walnut : گردو , درخت گردو , گردکان

walrus : (ج.ش ).شير ماهى ،گراز ماهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: