لغات مشابه
wamble : چرخ خوردن , احساس تهوع کردن

wampum : )wampumpeag(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampumpeag : )wampum(صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند،(ز.ع ).پول

wampun : خر مهره اى که هنديهاى امريکاى شمالى بجاى زر و زيور بکار مى برند

wan : کم خون , کم رنگ

wand shoot(ing) : ورزش : مسابقه تيراندازى با 36 تير از مسافت ¹ 6مترى براى زنان و ¹¹ 1مترى براى مردان با تير و کمان

wander : آواره کردن , سرگردان شدن , پرسه زدن , سرگردان بودن , سرگشته کردن , سرگردانشدن

wanderer : ضليل , سرگردان

wandering : آواره بودن , آوره بودن , ضليل , سرگرداني , آوارهبودن , متواري , سرگردان

wanderoo : (ج.ش ).عنتر

wanding kidney : کلبه متحرک

wane : بهآخر رسيدن , نقصان يافتن

wane of the moon : محاق

wanener : بيدار کننده ،شب زنده دار

waney : کاهش يافته

wang laboratories : کامپيوتر : ازمايشگاههاى ونگ

wangle : تلولو خوردن ،به حيله متوسل شدن ،لرزاندن

wangler : متزلزل ،مرتعش

waning : نقصان

wanion : بد شانسى ،انتقام ،تلافى

wanly : کم خون , کم رنگ

wanness : رنگ پريدگى

wannigan : )wanigan(رو پوش ،سقف تراکتور يا ماشين بارى

want : حاجت داشتن , خواستن , حاجت , خاهان بودن , محتاج بودن , ميل کردن , فاقد بودن , فقدان , نيازمند بودن به

want of precaution : قانون ـ فقه : بى احتياطى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

دانلود فایل های آموزشی
دانلود مديريت دانش و مدلهاي مختلف آن
دانلود پاورپوینت معماری راز جاودانگی
دانلود تحقیق درباره دوره نوجواني
دانلود تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان BIOS چيست؟
دانلود تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان BIOS چيست؟
دانلود تحقيق رشته هاي کامپیوتر با عنوان BIOS چيست؟
دانلود تحقیق درباره دكتربرات قباديان
دانلود پاورپوينت با عنوان بهداشت روان محيط کار
دانلود پاورپوينت با عنوان بهداشت روان محيط کار
دانلود تحقیق درباره دفتر بسيج هزاران برگ زرين دارد
دانلود پاورپوينت با عنوان بهداشت روان محيط کار
دانلود تحقیق درباره دستگاه و وسائل موتوري بالابر
دانلود تحقیق درباره درسهاي زندگي
دانلود تحقیق درباره مارها
دانلود مقاله رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
دانلود مقاله رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
دانلود مقاله رشته هاي مهندسی نرم افزار با عنوان بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
دانلود تحقیق درباره دكتر لطـف‌الله يـارمحمـدي
دانلود تحقیق درباره دبير انجمن بهبود تغذيه ايران
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 60 روز