لغات مشابه
waste money : ولخرجي کردن , پول حرام کردن

waste of manor : قانون ـ فقه : اراضى کشت نشده اطراف ملک مورد اجاره يا تصرف که مستاجرين و متصرفين در ان حق علف چر دارند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: