لغات مشابه
waste pipe : معمارى : لوله زهکش

waste time : وقت تلف کردن , وقت حرام کردن , وقت کشي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: