لغات مشابه
waste pipe : معمارى : لوله زهکش

waste time : وقت تلف کردن , وقت حرام کردن , وقت کشي کردن

waste gas fule : علوم مهندسى : مجراى دود

wastebasket : سبد کاغذ باطله ،سبد زباله و خاکروبه ،اشغال دان

wasted : بربادرفته , ضايع

wasteful : تلف کار , اسراف کننده , متلف , اسراف آور

wasteful expenditures : بازرگانى : مخارج بيهوده

wastefully : مسرفانه

wastefulness : ولخرجى

wasteland : لميزرع , زمينباير

wastepaper : کاغذ باطله

waster : متلف

wastery : ( )wastry(اسکاتلند )باطل ،ضايع ،ويران ،خراب ،عاطل

wasting : اتلاف , تبذير , تضييع , تفريط

wasting time : اتلاف وقت

wastrel : تلف کار

wastry : ( )wastery(اسکاتلند )باطل ،ضايع ،ويران ،خراب ،عاطل

watch : پائيدن , پاس , ناظر بودن , مواظب بودن , نگهباني دادن , نظاره کردن , مدت کشيک , ديده باني کردن , مراقبت کردن

watch and ward : قانون ـ فقه : حق نگهبانى روزانه و شبانه

watch case : قاب ساعت

watch fire : اتشى که پاسدار يا نگهبان روشن ميکند

watch ful : مواظب ،مراقب

watch guard : زنجير يا طنابى که براى نگهداشتن و پاييدن کسى بکار ميبرند

watch out : مراقب بودن ،مواظب

watch pocket : جيب ساعتى ،جا ساعتى که به رختخواب اويزان کنند

watch test : روانشناسى : ازمون ساعت

watch glass : شيشه ساعت

watch key : کليد ساعت

watchband : بند ساعت

watchcase : جعبه ساعت , قاب ساعت

watchdog : سگ نگهبان , سگ پاسبان , نگهبان بودن

watcher : کسيکه پاسدارى و نظارت ميکند،مراقب

watchers : نظار

watcheye : سفيدي چشم

watchful : )watchfulness(مواظب ،مراقب ،پاسدار،بى خواب ،دقيق ،هشيارى ،مراقبت

watchfully : با مواظبت

watchfulness : )watchful(مواظب ،مراقب ،پاسدار،بى خواب ،دقيق ،هشيارى ،مراقبت

watching : تماشا

watching mine : علوم نظامى : مين شناور در سطح اب

watchmaker : ساعت ساز

watchman : ديدبان , ديدهبان , نگهبان

watchtower : برج نگهباني , برج مراقبت , برج ديدباني , ديدبانگاه

watchword : شعار حزبي , اسم شب , کلمه رمزي , شعار حزب

watchworld : اسم شب ،شعار حزبى ،شعار حزب

water : آب , آب دادن , آب پاشي کردن , ماء

water aspirator : شيمى : خرطوم ابى

water bag : علوم نظامى : کيسه اب

water bailiff : معمارى : ميراب

water balance : عمران : بيلان اب

water bath : شيمى : حمام اب

water bed : تشک لاستيکى که درون انرا پر از اب مى کنند،تشک ابى

water bonded : شيمى : اب بند شده

water borne : حمل شده در روى اب ،حمل شده از راه دريا

water boy : بچه سقا

water buffalo : (ج.ش ).گاو ميش اهلى شده اسيايى

water canteen : علوم نظامى : قمقمه

water car : ارابه اب فروشان ،ارابه اب پاش

water carriage : حمل از راه اب

water carrier : سقا

water cement ratio : معمارى : نسبت اب و سيمان

water cement ratio (w/c) : عمران : نسبت وزن اب به وزن سيمان در مخلوط بتن

water channel : مجراي آب

water chestnut : (گ.ش ).خس سه کله)trapa natans(

water circulation : علوم مهندسى : گردش اب

water closet : معمارى : ابريزگاه

water color : آب رنگ زدن

water colour : ابرنگ ،رنگاب ،نقاشى ابرنگى

water container : علوم مهندسى : ظرف اب

water content : عمران : درصد رطوبت

water cooled transformer : الکترونيک : مبدل ابى

water cress : شاهى اتى

water cure : (طب )اب درمان ،علاج بااب ،معالجه بااب

water damage : آب ديدگي

water damaged : آب ديده

water distribution basin : معمارى : مقسم

water driver : معمارى : مقنى

water exists in three phases : اب درسه نمود وجود دارد

water fast : رنگ نرو( با اب)،غير قابل پاک شدن بوسيله اب ،پارچه شورنرو

water filter : علوم مهندسى : صافى اب

water flow : جريان آب

water foul : مرغ آبي

water front : عمران : جبهه رطوبتى

water gas : شيمى : گاز اب

water gauge : اندازه اب نما،اب پيم

water germander : مريم نخودي

water guage : معمارى : فشار سنج اب

water hardening : علوم مهندسى : سختگردانى با اب

water hazard : ورزش : مانع ابى در مسير گوى گلف

water heater : آبگرمکن , ظرف آبگرم کن

water hole : چاله آب

water hyacinth : (گ.ش ).سنبل ابى ،وردالنيل

water ice : بستنى ابى

water injection : علوم هوايى : پاشيدن اب مقطر خالص به داخل سيلندر و موتور پيستونى به منظور سرد کردن مخلوط قابل انفجار و کاهش احتمال بدسوزى

water jacket : (در ماشين) ابدان ،صندوق اب

water jump : ورزش : مانع ابى ،چاله ابى در مسير دو ¹¹¹ 3متر با مانع

water level : ترازآب , ترازآبي

water level gage (am) : معمارى : تراز سنج

water level observation : معمارى : بررسى تراز اب

water level recorder : معمارى : تراز نگار اب

water lily : (گ.ش ).نيلوفر ابى

water line : علوم نظامى : خط ابخور ناو

water logging : زيست شناسى : ابسيرى

water loss : زيست شناسى : ابکاهى

water lowering : زيست شناسى : زهکشى

water main : شاه لوله اب ،لوله هادى اب

water meter : آب سنج

water moccasin : (ج.ش ).مار سمى ابزى جنوب امريکا

water nymph : حورى دريايى ،الهه دريايى

water of life : آب حيات , ماء الحيات

water pepper : زنجبيل سگ ،فلفل ابى

water permeates the ground : اب در زمين نفوذ يا سرايت مى کند

water pipe : تنبوشه , گنگ

water plate : بشقابى که ته ان دو طبقه و براى انست که اب گرم در ميان ان بريزند...نگاه دارند

water point : علوم نظامى : نقطه تقسيم اب

water pollution : زيست شناسى : الودگى اب

water polo : واترپلو

water power : معمارى : نيروى ابى

water pressure : علوم مهندسى : فشار اب

water proof : دافع اب ،رطوبت ناپذير

water repellent : دافع اب ،پس زننده اب

water resistant : مقاوم در برابر اب( ولى نه رطوبت ناپذير کامل)

water rheostat : الکترونيک : رئوستاى ابى

water rights : عمران : حق ابه

water seal : علوم مهندسى : بوبند اب

water serving : سقايت

water sky : علوم نظامى : لکه هاى درياچه اى شکل در داخل ابرها شکل انعکاس تصوير درياچه ها روى ابر

water snake : (ج.ش ).مار ابى)natrix(

water soak : در اب صابون زدن ،در اب خيساندن

water softener : معمارى : اب تصفيه کن

water staff gauge : عمران : اشل اندازه گيرى عمق اب

water sterilizing bag : علوم نظامى : کيف تصفيه اب

water still : شيمى : دستگاه تقطير اب

water stop : عمران : اب بند

water storage tank : اب انبار

water supply system : معمارى : ابرسانى

water supply to navigation : معمارى : تامين اب کانال کشتيرانى

water system : سيستم آبياري , منبع آب

water table : سطح ايستاي

water tank : علوم نظامى : مخزن اب

water tap : شير آب

water tight : مانع دخول اب ،کيپ

water tower : تانک اب ،برج مخزن اب

water utilization : معمارى : اقتصاد اب

water utilization project : عمران : پروژه بهره بردارى از منابع اب

water vapor : علوم مهندسى : بخار اب

water worn : ساييده شده ازاب

water year : عمران : سال ابى که برابر است با اول مهر هر سال تا پايان شهريور سال بعد

water bearing strata : پهنه آبدار

water coiour : ابرنگ

water collecting sump : علوم هوايى : پايين ترين نقطه در يک سيستم که در ان اب جمع ميشود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1