لغات مشابه
we cannot deceive ourselves : خودمان را نميتوانيم فريب دهيم

we cannot trace the petitioner : نميتوانم سابقه عرضحال دهنده را پيدا کنم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: