لغات مشابه
we d. in silks : ما کالاى ابريشمى ميفروشيم

we demand p in our contract : ما صراحت ودقت در قرارداد مى خواهيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: