لغات مشابه
we demand p in our contract : ما صراحت ودقت در قرارداد مى خواهيم

we eat that we may live : ميخوريم براى اينکه زنده باشيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: