لغات مشابه
we feel (or are) hungry : گرسنه مان هست

we fixed in the town : در شهر مانديم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: