لغات مشابه
we fixed in the town : در شهر مانديم

we had a good time : خوش گذشت ،وقت خوشى داشتيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: