لغات مشابه
we had a narrow majority : بزور اکثريت پيدا کرديم ،اکثريت کمى داشتيم

we had a stormy passage : يک سفر طوفانى داشتيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: